Dit privacybeleid bevat de basisprincipes betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Alufly doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de naam GDPR. Alufly behoudt het recht om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen. Wij raden u aan om ons privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar onze klanten.

Uw persoonsgegevens worden door Alufly verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

• om de uitvoering van de overeenkomst van levering van goederen en/of diensten tussen u en Alufly te kunnen volbrengen;

• om te voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;

• voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten.

1.1 Welke gegevens worden verwerkt?

Alufly verbindt zich ertoe enkel gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Alufly.

• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer);

• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);

• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

• Financiële identificatiegegevens (bankgegevens).

Deze gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de in dit privacybeleid vermelde doeleinden.

1.2 Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor een welbepaalde reden.

• Klantbeheer, waaronder klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie en het versturen van nieuwsbrieven.

Bij een bezoek aan de website worden er enkel gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de website www.Alufly.be bezoekt, verklaart deze zich akkoord met deze gegevensinzameling, bestemd voor statistische doeleinden, zoals hierobven omschreven.

1.3 Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit is enkel en alleen bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om u meer relevante diensten en eventuele aanbiedingen te tonen. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring. Als u de website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld heeft. Als u dit liever niet wenst, bent u uiteraard vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe u dit kan doen, staat te lezen in onze cookieverklaring.

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen door ons aan derde partijen doorgegeven worden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Alufly geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Wij maken met deze verwerkers uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen uw gegevens dan ook nooit aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een politie-onderzoek, of inhoudingsplicht voor medecontractanten voor werken in onroerende staat).

2 Rechten van de klant

2.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals u in artikel 1.2 kan terugvinden. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze. Ook worden ze niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

2.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit kan bewijzen, krijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. U heeft recht op inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen m.b.t. uw gegevens.

2.3 Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de nodige aanpassingen door te geven. U kan hiervoor een verzoek tot wijziging aan Alufly richten per mail.

2.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen in volgende gevallen:

• Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

• U herroept uw toestemming tot verwerking van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerking van uw gegevens;

• U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

• Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid. Het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

2.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de juistheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Alufly om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

2.6 Bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden of profileringsdoeleinden. Alufly zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zicht te verzetten.

2.7 Recht op het intrekken van toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze doorgegeven heeft voor direct marketingdoeleinden.

3 Uw rechten uitoefenen

Als u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekend schrijven te sturen naar Staatsbaan 73, 3460 Bekkevoort of via e-mail naar info@Alufly.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk 1 maand na het ontvangen van uw verzoek.

4 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens door Alufly, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]